Disclaimer

BOERHOFS PAARDEN GEBRUIKSVOORWAARDEN
 
1.       Acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden
2.       Inhoud van de site, eigenaar en restricties gebruiker
3.       Gebruik van de Website
4.       Prijzen en producten
5.       Informatie op de Website
6.       Aansprakelijkheid
7.       Toepasselijke wetgeving
8.       Privacyverklaring
 
1. ACCEPTATIE VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Gelieve deze gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) aandachtig door te lezen. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw toegang en gebruik van de internetsite www.boerhofspaarden.nl (de “Website”). Door het bezoeken en gebruiken van de Website geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden.
 
Boerhofs Paarden behoudt zich het recht voor om veranderingen aan de Website en aan deze Gebruiksvoorwaarden aan te brengen zonder eerdere berichtgeving. U dient deze Gebruiksvoorwaarden elke keer in te zien als u onze site bezoekt. Door gebruik te maken van de Website geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met alle wijzigingen en herzieningen. Van toepassing is steeds de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden.
 
2. INHOUD VAN DE SITE, EIGENAAR EN GEBRUIKSRESTRICTIES

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie, inhoud en vormgeving van de Website, inclusief alle afbeeldingen, illustraties, foto's, videoclips, geschriften en andere opgenomen materialen (hierna gezamenlijk aangeduid als “Inhoud”) berusten uitsluitend bij Boerhofs Paarden, dan wel haar (toe)leveranciers/licentiegevers. Het is u toegestaan om uitsluitend één kopie van de Inhoud te downloaden voor eigen, particulier, niet-commercieel gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boerhofs Paarden mag niets van de Inhoud van deze Website worden verveelvoudigd, (verder) openbaar gemaakt, (her)gebruikt of geëxploiteerd op welke wijze dan ook.
 
Het is niet toegestaan de op de Website aangebrachte merk- of onderscheidingstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om de betreffende Inhoud of enige informatie op de Website of enig gedeelte daarvan te wijzigen.
 
Al het van het toegestane gebruik afwijkende gebruik van de Inhoud van de Website, inclusief de verveelvoudiging en openbaarmaking (reproductie, modificatie, distributie, of heruitgifte) voor andere doeleinden dan hierboven omschreven kan een inbreuk op (auteurs)rechten, merkrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van Boerhofs Paarden opleveren en is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boerhofs Paarden, ten strengste verboden.
 
3. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

U gaat ermee akkoord de Website op een verantwoordelijke manier te gebruiken die in volledige overeenstemming is met deze Gebruiksvoorwaarden en met de wettelijke regels hieromtrent.
 
U dient zich in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een zorgvuldig (internet)gebruiker/bezoeker mag worden verwacht. In dat verband is het volgende in ieder geval niet toegestaan:
 
U gaat ermee akkoord dat alle gegevens, informatie en opmerkingen die u naar deze Website stuurt of op andere wijze aan Boerhofs Paarden ter beschikking stelt eigendom van Boerhofs Paarden worden en blijven.
 
4. PRIJZEN EN PRODUCTEN

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief eventuele verwijderingsbijdragen. Prijs-, modelwijzigingen en foutieve vermeldingen worden voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. Acties en aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Op=Op.
 
5. INFORMATIE OP DE WEBSITE

Boerhofs Paarden streeft ernaar de informatie op de Website zo actueel mogelijk te houden maar kan niet garanderen dat de informatie op deze site steeds volledig, juist of actueel is. Teneinde u van de meest actuele informatie te kunnen voorzien zal Boerhofs Paarden de informatie op de Website omtrent producten en artikelen van tijd tot tijd aanpassen.
Aan de op deze Website gepubliceerde informatie kan geen enkele garantie omtrent de aangeboden artikelen worden ontleend.
Boerhofs Paarden behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande aankondiging, wijzigingen in de gehanteerde prijzen en voorraad door te voeren.
 
6. AANSPRAKELIJKHEID

Boerhofs paarden is in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard en omvang ook en hoe ook genaamd (i) verband houdende of voortvloeiende uit deze Gebruiksvoorwaarden, (ii) die is of wordt geleden als gevolg van of in verband met de inhoud van en het gebruik (in welke zin ook) van (gegevens op) de Website, of voor de inhoud van websites die op enigerlei wijze met de Website zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van (hyper)link(s).
 
Boerhofs Paarden is voorts niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan van de Website of van materiaal dat of informatie die op de website beschikbaar is gesteld, of wordt verkregen, noch voor schade ten gevolge van problemen die inherent zijn aan het verspreiden van informatie langs elektronische weg, zoals fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Boerhofs Paarden aan bezoekers van de Website of omgekeerd.
 
De hierboven opgenomen uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien de betreffende schade is ontstaan door opzet of grove schuld van Boerhofs Paarden of haar leidinggevend personeel.
 
U vrijwaart Boerhofs Paarden voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden, ter zake van of verband houdende met de niet-naleving van de Gebruiksvoorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit het gebruik door u van de Website.
 
Indien u één of meer bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden niet naleeft, of indien u inbreuk maakt op enig recht toekomend aan Boerhofs Paarden, behoudt Boerhofs Paarden zich het recht voor om de daaruit voortvloeiende schade op u te verhalen, onverminderd haar overige rechten uit hoofde van de gebruiksvoorwaarden en de wet. Bovendien heeft Boerhofs Paarden te allen tijde het recht om u tijdelijk of permanent uit te sluiten van het gebruik van de Website, alsmede verdere toegang tot de Website te weigeren.
 
7. TOEPASSELIJKE RECHT, BEVOEGDE RECHTER

Het Nederlands recht is van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden alsmede op het bezoek aan en gebruik van de Website. Eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met het bezoeken en gebruiken van de Website zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter te Amsterdam.
 
8. PRIVACYVERKLARING

Als u via de Website uw gegevens invoert, bijvoorbeeld voor het stellen van vragen aan Boerhofs Paarden dan zal Boerhofs Paarden daarmee zorgvuldig omgaan. Boerhofs Paarden neemt uw privacy zeer serieus en neemt derhalve een aantal maatregelen om de privacy van haar klanten en bezoekers van de Website te waarborgen.
 
OM UW PRIVACY TE WAARBORGEN

Boerhofs Paarden verklaart dat het alle klantengegevens vertrouwelijk behandelt en alleen gebruikt om u nog beter te kunnen helpen.
 
Boerhofs Paarden waarborgt uw privacy doordat de gegevens die u invoert op de Website worden opgeslagen op goed beveiligde én met passwords beschermde servers. Boerhofs Paarden streeft ernaar om al uw informatie te allen tijde accuraat te houden.
 
We analyseren geregeld hoe bezoekers van de Website deze gebruiken om zodoende een beter beeld te krijgen hoe de site gebruikt wordt waardoor we in staat zijn verbeteringen aan te brengen. De informatie die we hiervoor verzamelen wordt alleen beoordeeld op het totale beeld en dus niet op klantniveau. Deze analyses zullen in rapporten verwerkt worden, maar hier zal geen individuele en persoonlijke informatie in te herkennen zijn.